Struktura organizacyjna


Dyrektor: mgr Maria Janeta

tel./fax: 32/4511232, 4511225, 4511227 wew.312

email: dyrektor@dpsgorzyce.pl

 

Do obowiązków Dyrektora należy:

 1. właściwe wykorzystanie przydzielonych Domowi środków finansowych przy zachowaniu zasad gospodarności i dyscypliny finansów publicznych,

 2. dbałość o powierzone mienie,

 3. merytoryczna i formalna prawidłowość podejmowania decyzji i rozstrzygnięć związanych z kierowaniem Domem, w tym ustalanie regulaminów wewnętrznych Domu i zatrudnianie personelu zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi oraz potrzebami statutowymi Domu,

 4. powołanie zespołu doradczego ds. socjalnych, który swoją działalność prowadzi na podstawie odrębnego regulaminu,

 5. nadzór nad prowadzeniem i zabezpieczeniem dokumentacji Domu określonej w odrębnych przepisach,

 6. czuwanie nad właściwymi relacjami pomiędzy pracownikami oraz pracownikami i mieszkańcami Domu z zachowaniem zasad współżycia społecznego,

 7. organizowanie działań na rzecz integracji Domu i jego mieszkańców z rodzinami i środowiskiem lokalnym,

 8. przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców,

 9. współpraca z Radą Mieszkańców.

   

 

Zastępca dyrektora:

Do obowiązków Zastępcy dyrektora należy:
 1. kierowanie Domem w czasie nieobecności Dyrektora,

 2. współorganizowanie i nadzorowanie wraz z Dyrektorem pracy personelu z uwzględnieniem w polityce kadrowej wymogów kwalifikacyjnych i zadań Domu wg aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,

 3. ścisła współpraca z Dyrektorem w wykonywaniu zadań wynikających ze Statutu,

 4. dbanie o odpowiedni standard, zakres i poziom świadczonych usług,

 5. nadzór nad właściwą organizacją żywienia mieszkańców,

 6. zapewnienie odpowiednich relacji międzyludzkich z uwzględnieniem podmiotowego traktowania osoby,

 7. kształtowanie optymalnych kontaktów personelu z rodzinami mieszkańców, ich bliskimi i integracji z lokalnym środowiskiem,

 8. bieżąca współpraca z Radą Mieszkańców.

 

 

Główna księgowa: inż. Zyta Mazur

 1. Główna księgowa podlega bezpośrednio Dyrektorowi i pełni zastępstwo w czasie nieobecności Dyrektora i jego Zastępcy oraz kieruje  Działem Finansowo-Księgowym.

 2. Główna księgowa odpowiedzialna jest za realizację zadań określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych, a w szczególności za:

 • zadania związane z prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem operacji księgowych, dokumentacji księgowej i czuwanie nad właściwym wykonywaniem budżetu,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków,
 • koordynowanie i nadzorowanie prac nad sprawozdawczością finansowo-księgową,
 • wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • ustalanie wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

3. Głównej księgowej podlegają:

 • z-ca głównej księgowej,

 • st.księgowe,

 •  księgowe.

 

Dział Finansowo-Księgowy

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

 1. ewidencjonowanie i dokumentowanie operacji gospodarczych,
 2. gotówkowa i bezgotówkowa obsługa finansowa jednostki i mieszkańców,
 3. prowadzenie i rozliczanie bankowego konta depozytowego środków własnych mieszkańców,
 4. realizacja dochodów budżetowych, szczególnie w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańców,
 5. obliczanie wynagrodzeń pracowniczych i pozostałych świadczeń ze stosunku pracy i zasiłków z FUS,
 6. współpraca z ZUS i US w zakresie spraw pracowniczych związanych z wynagrodzeniem za pracę.

 

 

Sekretariat: Regina Świercz

1. Specjalista ds. administracyjno-biurowych podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Odpowiedzialny jest m.in. za:

 • właściwe funkcjonowanie sekretariatu i bieżące stosowanie instrukcji kancelaryjnej, w tym rejestr pism wychodzących i przychodzących do Domu,

 • rzetelność przekazywanych informacji,
 • dbanie o dobry wizerunek Domu.

3. Zakres czynności dla w/w stanowiska w oparciu o niniejszy regulamin opracowuje Dyrektor.

 

 

Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego: mgr Andrzej Wiecha

1. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Kierownikowi działu podlega referent ds. kadr.

3. Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr należy:

 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami w tym zakresie,

 • współpraca z Dyrektorem, Z-cą dyrektora, kierownikami komórek organizacyjnych, pracownikami na stanowiskach samodzielnych w wykonywaniu zadań wynikających ze statutu, regulaminów i innych obowiązujących przepisów,

 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, przestrzeganiem tajemnicy w tym zakresie oraz dbanie o jej prawidłowe przechowywanie,

 • koordynowanie działalności wszystkich komórek organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników porządku i dyscypliny pracy,

 • współpraca z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Domu,w szczególności w zakresie BHP, medycyny pracy, obsługi prawnej i informatycznej,

 • terminowe sporządzanie sprawozdawczości GUS i innej związanej z zatrudnionymi pracownikami,

 • sporządzanie wewnętrznych aktów normatywnych oraz umów z podmiotami zewnętrznymi.

 

 

Dział Socjalno-Opiekuńczo-Terapeutyczny

Kierownik Działu Socjalno–Opiekuńczo-Terapeutycznego: mgr Bronisław Kwiatoń

 

 1. Kierownik Działu Socjalno – Opiekuńczo- Terapeutycznego podlega bezpośrednio Zastępcy dyrektora.

 2. Do zadań Działu Socjalno - Opiekuńczo- Terapeutycznego należy:

 • dbanie o właściwy zakres usług dla mieszkańców zgodnie z obowiązującymi standardami z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnej potrzeby i możliwości osoby przebywającej w Domu, a także praw człowieka, w tym w szczególności prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa,

 • kształtowanie odpowiedniego modelu współpracy pracownika pierwszego kontaktu z mieszkańcem,

 • umożliwienie korzystania mieszkańcom z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych wynikających z odrębnych przepisów,

 • umożliwienie mieszkańcom rozwoju własnej osobowości, podnoszenie sprawności         i aktywizowanie poprzez rehabilitację ruchową i terapię zajęciową,

 • zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej i podejmowanie stosownych działań przy zmianie stanu zdrowia mieszkańca,

 • prawidłowe stosowanie procedur postępowania w zasadach funkcjonowania Domu      i regulaminu przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców,

 • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną mieszkańca,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem mieszkańców, przestrzeganiem tajemnicy w tym zakresie oraz dbanie o jej przechowywanie.

3. Kierownikowi Działu Socjalno - Opiekuńczo -Terapeutycznego podlegają:

 • zespół socjalno-opiekuńczy,

 • zespół terapeutyczny,

 • zespół aktywizacji ruchowej,

 • zespół medyczno-opiekuńczy.

 

 

Starszy administrator zespołu ds.eksploatacji i zabezpieczenia obiektu: Leszek Chlebik

1. Starszy Administrator zespołu ds. eksploatacji i zabezpieczenia obiektu podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Do zadań Zespołu należy:

 • zapewnienie dostaw potrzebnych mediów dla prawidłowego funkcjonowania Domu,

 • zapewnienie terminowego wykonywania napraw bieżących i remontów budynków   oraz maszyn i urządzeń znajdujących się w Domu,

 • zlecanie i przeprowadzanie w terminie badań stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych, budowlanych oraz gazowych, a także przechowywanie wszelkiej dokumentacji technicznej,

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,

 • nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją wyposażenia,

 1. Starszy Administrator zespołu ds. eksploatacji i zabezpieczenia obiektu koordynuje pracę pracowników podległego zespołu z uwzględnieniem bieżących potrzeb Domu.

4. Starszemu Administratorowi zespołu ds. eksploatacji i zabezpieczenia obiektu podlegają :

 • palacze c.o.,

 • elektromonterzy.

 

 

Starszy administrator zespołu ds. gospodarczo-technicznych

1. Starszy Administrator zespołu ds. gospodarczo-technicznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Do zadań Zespołu należy:

 • zaopatrzenie w towary i materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu,
 • konserwacja i utrzymanie porządku wewnątrz obiektu i zagospodarowanie terenów zielonych,
 • właściwa gospodarka taborem samochodowym,
 • pranie, dezynfekcja, naprawa i utrzymanie w czystości rzeczy osobistych i bielizny pościelowej mieszkańców, odzieży ochronnej i roboczej pracowników,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej.

3. Starszy Administrator zespołu ds. gospodarczo-technicznych koordynuje pracę pracowników podległego zespołu z uwzględnieniem bieżących potrzeb Domu.

4. Starszemu Administratorowi zespołu ds. gospodarczo-technicznych podlegają:

 • kierowcy,
 • magazynier.
 • praczki,
 • szwaczka,
 • malarz,
 • ogrodnik.

 

Kuchnia

Kierownik Kuchni: Ryszard Mozes

 1. Kierownik Kuchni podlega bezpośrednio Zastępcy dyrektora.

 2. Do zadań Kuchni należy:

 • prawidłowe żywienie mieszkańców zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie,

 • przestrzeganie zasad i przepisów higieny sanitarnej oraz HCCP,

 • przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zaleceniami lekarza, kalkulacją żywnościową oraz wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Kierownikowi Kuchni podlegają:

 • szef kuchni;
 • dietetyk;
 • magazynier;
 • kucharze;
 • pomoce kuchenne.


 

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

 2. Do zadań inspektora ds. spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

 • nadzór, doradztwo i kontrola przestrzegania przepisów BHP i ergonomii,

 • prowadzenie dokumentacji bhp,

 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych,

 • przeprowadzanie szkoleń okresowych i wstępnych w zakresie bhp pracowników,

 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp,

 • aktywne uczestnictwo w opracowywaniu programów poprawy stanu bhp,

 • opiniowanie zmian technicznych mających wpływ na stan bezpieczeństwa pracy.


 

 

Informacja wytworzona przez:
Jolanta Hajok
email: ksiegowosc@dpsgorzyce.pl tel.:324511232 wew 321
, w dniu:  28‑01‑2011 13:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  28‑01‑2011 13:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2021 14:48:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie