Ogłoszenia o przetargach


Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 1

16‑02‑2018 10:13:18

 

                                                                                                                         Gorzyce, dn.16.02.2018r.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                   im.Papieża Jana Pawła II                                                                                                          

ul.Bogumińska 22                                                                                                                              

44-350 Gorzyce

 

Do wszystkich dostawców  w postępowaniu:                                                                                   

Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w 2018 r.                               

Nr ogłoszenia 517135-N-2018 z dnia 12.02.2018r.

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – I

 

Działając w imieniu zamawiającego – Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II, zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w 2018r . przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie  asortymentu „ Udka z kurczaka”. Czy mają to być:                                          

A. Ćwiartka z kurczaka z kością miednicy                                                                                          

B. Noga z kurczaka bez kości miednicy

Odpowiedź 1:

Noga z kurczaka bez kości miednicy.

Pytanie nr 2:

Ile średnio razy w tygodniu/miesiącu DPS Gorzyce będzie zamawiał Część IX drób. Czy będą to dni codzienne, czy raz w tygodniu?

Odpowiedź 2:

Drób zamawiany jest średnio jeden, dwa razy w tygodniu.

 

 

 

Dyrektor                                                                       Domu Pomocy Społecznej                                           im. Papieża Jana Pawła II

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

12‑02‑2018 15:04:39

Gorzyce, dn.12.02.2018r

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Dyrekcja  Domu   Pomocy    Społecznej   w   Gorzycach im. Papieża Jana Pawła II ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce, informuje o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych wraz z transportem  w 2018 roku” dla DPS Gorzyce.

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, Art.39 Ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej  zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione grupy asortymentowe artykułów żywnościowych:

Część I świeże warzywa i owoce – kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

03221000-6, 03222300-6

Część II wyroby piekarskie - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):15811000-6

Część III mrożone artykuły spożywcze - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

15331170-9

Część IV jaja kurze świeże L - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

03142500-3

Część V artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-6

Część VI mięso świeże, wędliny - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15100000-9

Część VII mleko i produkty mleczarskie, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):15500000-3 , 15400000-2

Część VIII ryby i przetwory- kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15200000-0

Część IX drób - kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15112000-6

 

Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego. Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach.

 

Termin realizacji – do dnia 31.12.2018r.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy: 

-  spełniają warunki określone w Art.22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art.24 ust.1. Ustawy Prawo zamówień publicznych

-  złożą pełną ofertę wraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert :

cena - 100 %

 

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce, w sekretariacie oraz na stronie internetowej dps.bip.powiatwodzislawski.pl 

 

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie  do dnia 23.02.2018 r. do godz.10.00

Termin otwarcia ofert: dnia 23.02.2018r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (pomieszczenie A-008).

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Ryszard Mozes tel. (032) 4511-232 wew. 316 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00.

 

Ogłoszenie jest zamieszczone na stronie internetowej dps.bip.powiatwodzislawski.pl,  na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach  oraz na portalu internetowym UZP.

 

 

 

 

                                                                       DYREKTOR

                                                                      Domu Pomocy Społecznej

                                                                                       im.Papieża Jana Pawła II

                                                                                       Ryszard Paweł Nawrocki

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc [Załącznik do SIWZ sukcesywna dostawa żywności - część 1]
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Wuwer
email: justyna.wuwer@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 88 fax: 32 412 09 31
, w dniu:  28‑01‑2011 13:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2018 10:19:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive